Get employer advice on staff development.

Att skapa ett välfungerande team som levererar goda resultat handlar om mer än att sammanföra ett antal duktiga individer. Om ett team ska vara effektivt måste medlemmarna ha samma vision och en gemensam strävan. De måste jobba tillsammans mot tydliga och mätbara mål och vara villiga att göra sitt för att gruppen som helhet ska lyckas.

Nedan får du tips på hur du skapar ett starkt, samspelt och effektivt team.

 

Ha klart för dig varför du sätter samman ett team

Se till att det står klart vilket syfte teamet har och sätt upp tydliga mål. Vad vill du skapa, förbättra eller ändra? Vilken roll har varje person i gruppen? En tydlig, inspirerande vision är grunden till framgångsrikt teamwork. Det fungerar som vägledning för gruppen när de stöter på utmaningar och fattar beslut.

 

Hitta rätt personer

Ett välfungerande team består av individer som delar samma strävan, känner att deras bidrag är värdefullt och är motiverade att göra sitt bästa. De litar på, respekterar och stöder varandra. Välj ut personer vars färdigheter kompletterar varandra och som kan bidra med olika synpunkter och idéer. Försök hitta en balans mellan olika personlighetstyper, så att medlemmarna kan arbeta tillsammans på ett harmoniskt sätt men också utmana varandra när det behövs.

 

Sätt upp gemensamma mål

När du har satt samman ditt team och alla vet vilket huvudmål de ska jobba mot är nästa steg att dela upp arbetet i mindre, hanterbara delmål och uppgifter. Gör upp ett schema för vilka uppgifter som ska utföras, med gemensamt överenskomna deadlines, milstolpar och ansvarsområden. Bestäm vilken roll varje medlem i teamet ska ha. Se också till att du har koll på vilka resurser som krävs i form av tid, material, utrymme, stöd och pengar.

 

Var tydlig med dina förväntningar

För att varje medlem i teamet ska veta vad som förväntas av dem bör du fastställa en uppförandekod. Kommer kommunikationen att vara frekvent, öppen, ärlig och transparent? Kommer enskildas synpunkter att uppmuntras, värderas och erkännas? Kommer konflikter att hanteras på ett konstruktivt sätt? Kommer teamets beslut och feedback att respekteras? Om du sätter upp tydliga rättesnören från första början är chansen större att de enskilda medlemmarnas uppförande och bidrag blir positivt.

 

Övervaka och utvärdera

Gå regelbundet igenom teamets resultat vid möten med hela gruppen och vid enskilda möten, för att försäkra dig om att arbetet fortskrider som det ska. Frågor att ta upp är till exempel: Hur går det för teamet? Vad har uppnåtts såhär långt? Vad har vi lärt oss? Vad fungerar inte? Hur kan vi bli bättre? Genom att övervaka och utvärdera framsteg blir det möjligt att göra justeringar och förbättringar under arbetets gång.

 

Fira framgångar och ge belöningar

Ta dig tid att berömma, belöna och fira teamets och de enskilda medlemmarnas framgångar med jämna mellanrum. Det hjälper till att stärka arbetsmoralen och gör gruppen motiverad att fortsätta arbeta mot sitt mål. Hitta ett lämpligt sätt att fira när en milstolpe uppnås, till exempel ett personligt "tack" vid ett teammöte, ett e-mail som också skickas vidare till högre chefer eller en trevlig lunch med hela teamet. Var konsekvent när du ger beröm och välj en metod som inspirerar och får alla i teamet att vilja göra sitt bästa för gruppen.