Att hitta lämpliga efterträdare

Alla företag förlorar någon gång viktiga medarbetare av olika personliga och yrkesrelaterade skäl. Därför är det viktigt att du planerar vem som ska ta över när någon slutar, så att det hela tiden finns en kompetent ledning och väl kvalificerade medarbetare som kan fortsätta att driva företaget framåt. Det kan vara dyrt, tidskrävande och utmanande att tillsätta lediga tjänster, så som arbetsgivare måste du planera i förväg. Upprätta en plan för vem som ska ta över olika tjänster på ett sätt som minimerar de negativa effekterna då en nyckelperson slutar.

Hitta de potentiella ledarna

Var aktiv när det gäller att identifiera medarbetare med stor potential, och erbjud dem möjlighet till karriärutveckling redan idag. Då kommer du att ha tillgång till personer med rätt kunskaper och erfarenhet som kan fylla viktiga positioner när det behövs. Det ger dig som arbetsgivare en chans att hantera förändringar mer effektivt och skapa kontinuitet i företagsledningen. Det är också ett effektivt sätt hitta, utveckla och hålla kvar duktiga potentiella ledare.

Gör upp en plan

När du upprättar en plan för efterträdare ska du börja med att analysera företagets affärsplan. Då kan du få en bild av vilka tjänster och färdigheter som är viktigast för att företaget ska kunna fortsätta växa. Identifiera sedan de nyckelkompetenser som krävs och ta reda på vilka medarbetare som eventuellt kan ta över ledande positioner inom företaget. Därefter ska du fastställa vilken fortbildning och vilka utvecklingsåtgärder som behövs för att åtgärda kunskapsbrister och förbereda dessa medarbetare för en befordran. Det kan vara hjälp från en mentor, coachning, jobbrotation, utstationering, fortbildning och formella feedbackprocesser.

Viktiga delar i en lyckad framtidsplan

Även om olika företag förbereder sig inför framtiden på olika sätt finns det vissa universella grunddrag i en effektiv framtidsplan. Den bör kännetecknas av följande:

  • Överensstämmelse med företagets övergripande strategi: Ansträngningarna för att hitta framtidens ledare blir då målinriktade och återspeglar företagets strategi för framtiden.
  • Input från de högsta cheferna: Personer i den högsta ledningen har bäst översyn över affärsplaner och är bäst lämpade att identifiera framtida kompetensbehov för olika verksamheter.
  • Gemensam utformning: För att planen ska vara väl förankrad inom företaget bör personalchefer, chefer på mellannivå och de högsta cheferna gemensamt utbilda framtida ledare.
  • Koppling till de övergripande personalstrategierna: Detta omfattar resultatplanering, ersättning, erkännande, rekrytering, personalförvaltning och insatser för att behålla värdefulla medarbetare.
  • Tonvikt på mjuk kompetens: Färdigheter på områden som kommunikation, förhandling, presentation och tidsplanering blir allt viktigare ju högre upp i organisationen en person kommer.

Följ upp

Viktigast av allt är att framtidsplaneringen fortgår hela tiden. Chefer inom alla avdelningar i företaget bör kontinuerligt identifiera brister i personalstyrkan och satsa på utveckling av ambitiösa medarbetare. Då kommer de bäst lämpade personerna att finnas till hands för att ta över en ledig tjänst när behovet uppstår.