Överförbara färdigheter är sådana som kan användas i olika jobb, dvs. de är inte knutna till en viss yrkesroll. Om du utvecklar sådana färdigheter blir du mycket mer attraktiv på arbetsmarknaden, eftersom de efterfrågas av många arbetsgivare. Nedan följer några förslag på hur du kan utveckla viktiga överförbara färdigheter för att komma vidare i karriären.

Kommunikation

God kommunikation handlar om att kunna förmedla tankar och idéer på ett effektivt sätt, men även att lyssna och förstå vad andra försöker förmedla. Några av de viktigaste kommunikationsfärdigheterna är följande:

 • Att tala effektivt och skriva tydligt.
 • Att lyssna uppmärksamt och ge feedback.
 • Att uttrycka idéer och känslor på ett konstruktivt sätt.
 • Att förhandla och övertyga andra.
 • Att bygga en positiv relation till andra.
 • Att tala inför grupp.

Gott ledarskap

Effektivt ledarskap handlar om att kunna vägleda och motivera andra att uppnå individuella mål, arbetsgruppens mål och företagets mål. Några av de viktigaste överförbara färdigheterna är följande:

 • Att leda grupper och delegera ansvar.
 • Att planera och samordna arbetsuppgifter.
 • Att lösa problem och hantera konflikter.
 • Att omvandla strategi till taktiska och/eller operativa mål.
 • Att fatta och genomföra beslut.
 • Att motivera, vägleda och utbilda andra.

Planering och informationssökning

Dessa färdigheter hjälper dig att identifiera behov och utforma en strategi för att nå särskilda mål. Överförbara färdigheter på detta område är bland annat följande:

 • Att identifiera behov och se vilka resurser som krävs.
 • Att sätta upp mål och besluta vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Att samla in relevant information och utvärdera resultat.
 • Att förutse och övervaka situationer.
 • Att analysera, tolka och sprida information.

Teamwork och sociala färdigheter

Detta har att göra med hur du fungerar i grupp och hur du arbetar tillsammans med andra för att nå ett gemensamt mål. Några av de viktigaste överförbara färdigheterna är följande:

 • Att dela både beröm och ansvar.
 • Att bidra med och uppmuntra andras idéer.
 • Att bygga upp goda relationer och respektera andras åsikter.
 • Att förhandla och övertyga andra.
 • Att anpassa kommunikationsstilen efter olika situationer.

Egenansvar

Egenansvar handlar om hur du lägger upp ditt eget arbete mot ett visst mål. Överförbara färdigheter på detta område är bland annat följande:

 • Att planera sin tid och prioritera.
 • Att sätta upp mål, respektera deadlines och lösa problem.
 • Att hantera press och ta ansvar.
 • Att kunna komma bra överens med andra.
 • Att utvärdera sin egen insats och fatta beslut.

Popular articles