Är moderna tekniska innovationer nu så starka och av sådan omfattning att det är troligt att vi i framtiden ser färre arbetstillfällen i västvärlden och en skarp ökning av fritiden?
Rubbningen av arbetsmarknaden orsakad av Industry 4.0, robotisering och uppkomsten av människofria leveranstjänster är redan väldokumenterad. Det finns bevis på att betydande förändringar kommer att ske i en betydande socio-ekonomisk skala, jämfört med de sporadiska tekniska uppgraderingar som vi har sett fram till nu.
Det väcker dock flera intressanta frågor: är vi som arbetsstyrka redo socialt och psykologiskt för mer fritid? Kan vi lära oss från vår egen socio-ekonomiska historia på den tiden när ångmaskinen eller elektriciteten infördes? Hur klarade vi omvandlingen av arbetsplatsen när datorn blev en fast del av arbetslivet?

Arbetet kommer att utvecklas på alla nivåer

Trots att industriarbeten och enformiga uppgifter blir de första att påverkas av automatiseringen, kommer den senaste tidens utveckling inom artificiell intelligens som till exempel maskininlärning, djup inlärning och språkförståelse att utvisa en framtid där både tjänstemannajobb och även kreativa jobb påverkas på samma sätt.

Automatisering genom avancerad robotisering och genom artificiell intelligens kommer inte endast att påverka arbeten med grundläggande krav på kompetens. Det finns även ekonomiska vinster att göra genom att minska den tid som ägnas åt rutinuppgifter och tjänster som utförs av mer erfarna arbetstagare. Kommer det att bli en fördel för den medarbetare som kan ägna mer tid åt mer intellektuellt utmanade uppgifter? Kommer det att leda till att människor fortbildar sig snabbare?

Det är vad vi förväntar oss och mer: ökad effektivitet på arbetet, förbättrad säkerhet och allt snabbare karriärutveckling.

Nya typer av jobb uppstår snabbt

Ökad automatisering förebådar ett helt nytt landskap för jobben. Då det alltid är en fördröjning när det gäller att ta sig an nya jobb och förlora nuvarande jobb, kommer processen att fortbilda sig och omskola sig att vara nyckeln till framgång på framtidens arbetsmarknad.

Även om robotar och artificiell intelligens oundvikligen kommer att överta mycket av de datadrivna och mönsterigenkännande jobben, kommer det att ske en förändring av hur människa och maskin samverkar för bästa effektivitet.

Automatiseringen av uppgifter som är både enformiga och datastyrda kommer att leda till att nya typer av jobb skapas, med betoning på hur människor och maskiner kan arbeta mest effektivt tillsammans. Robotar som är arbetskamrater eller ”cobots” kommer att integreras i arbetsstyrkorna och den föråldrade synen på skillnaden mellan maskin och människa måste utvecklas till en arbetsstyrka av samlevnad och samarbete.

Motreaktion mot automatisering

Vi ser redan en kulturell motreaktion till automatisering, och det kommer att finnas ett växande behov för företag för att motivera rekryteringsprocesserna. Människors sysselsättning kan mycket väl bli en annan ansvarsparameter.

Mobila, personallösa stormarknader?

Moby Mart, som lanserades i juni 2017 i media, är ett exempel på en helt automatiserad stormarknad. Den saknar personal och är ett mobilt snabbköp som säljer vardagliga hushållsartiklar som bröd, mjölk och rengöringsprodukter.

Robotläkare

CureSkin är en mobilapp byggd på artificiell intelligens och som kan diagnostisera hudåkommor och ge råd om behandlingar och produkter. Denna innovation visar hur artificiell intelligens mönsterigenkännande kan överta dermatologers diagnostiska uppgift, och hur lätt det kan vara att spåra och övervaka sin hälsa utan att behöva mänsklig inblandning. Användare laddar upp en bild av huden till appen som sedan använder artificiell intelligens för att analysera bilden. Appen kompletteras ytterligare av en chattjänst som ger fakta till den artificiella intelligensen och ytterligare förbättrar det maskinstyrda förslaget.

Maskinledd kreativitet

Många svårt förvärvade yrkeskvalifikationer är, tror många, på väg ut. Vi alla står inför en framtid där ekonomisk produktivitet inte härleds från en faktisk anställning. Med andra ord är det möjligt för en ekonomi att växa trots en ständigt minskad arbetskraft. Hur kan detta vara möjligt?

McCann Advertising i Japan anlitade en kreativ chef inom artificiell intelligens 2016. Den artificiella intelligensen reagerar på en produkt eller ett meddelande med ett optimalt kommersiellt meddelande baserat på historiska data. Systemet ändrar vår föreställning att automatisering enbart påverkar industriarbeten, genom att visa att datastyrd kreativitet även är en möjlighet. Det gäller särskilt för arbetsuppgifter som kräver en hög grad av igenkänning.

Universell grundläggande inkomst blir alltmer populär

De politiska reaktionerna på automatiseringen kommer även att påverka framtidens arbete. Med en universell grundläggande inkomst (UBI), som vunnit popularitet efter Islands pilotförsök – särskilt i Spanien och Schweiz – kan den framtida arbetskraften inte behöva arbeta lika många timmar eller under samma arbetsvillkor som de behöver idag för att klara sina grundläggande behov

Vilka är de viktiga trenderna och hur kommer de sannolikt att påverka framtidens arbete? Vi utforskar följande framtida trender: