Människor söker efter mer meningsfulla förhållanden och detta gäller även på arbetsplatsen. Möjliga sökande vill förstå syftet med tjänsten. Och du som arbetsgivare vill anställa den bästa, tillgängliga talangen idag som även har en potential att växa i takt med ditt företag. Hur kan du se till att det blir så? 

”Den nya generationen förväntar sig olika saker av sin anställning och karriär än sökande gjorde förr”, förklarar Cesar Gautier, verksamhetsledare hos Michael Page Sverige. ”Det finns ett växande behov att vara en del av en kultur, syfte och i slutändan något som kandidater kan tillhöra och känna sig stolt över att vara en del av.  Behovet av att hitta en relevant utmaning för att vidareutveckla sin karriär förblir lika viktigt som för äldre generationer – det är därför allt viktigare för företagen att hitta den rätta balansen mellan stora karrirärmöjligheter och ett syfte.” 

”Om sökande kan välja mellan två liknande arbeten, fattar de beslut baserat på den magkänsla de får av ett företag”, förklarar Richard Wilke, verksamhetsledare på Michael Page Sverige. ”Den känslan bygger ofta på enkla saker, som var företaget ligger och arbetstider, men även på företagskulturen och syftet och meningen med arbetet.”

Genom att förstå syftet med ditt företag och kunna förklara det för en annan publik än din personal, kommer du att kunna anställa de bästa, tillgängliga personerna. Även om inte alla arbetsgivare gör så här, kommer de som gör det att mer konsekvent och mer effektivt locka till sig den talang som de behöver så att företaget kan växa och bli det som företaget strävar efter. 

Kommunikationen och tillgången till information är snabbare idag, mer allmänt spridd än någonsin. Direktmeddelanden, sociala medier, interna företagsnätverk och granskningswebbplatser har öppnat världar av information för alla. Att anpassa sig till denna nya verklighet genom seriösa dialoger kommer att medföra bättre sökande till ditt företag, eftersom ändamålsinriktade kulturer fungerar.  


Viktiga insikter: Sökandet efter mening i arbetet är en huvudsaklig drivkraft för de bästa, tillgängliga sökandena. Människor kommunicerar annorlunda idag. Företag som agerar enligt detta och talar med sökande och anställda kommer att blomstra jämfört med dem som inte gör det


Flexibla anställningsformer blir allt viktigare 

Uppdragsekonomin, temporära anställningsavtal och tidsbegränsade kontrakt har ökat i betydelse under de senaste åren för anställda och arbetsgivare. Det finns även en tyst förståelse att livstidsantällning inte längre existerar och inte heller ens är något lockande. 

”En allt större del av den arbetande befolkningen i Sverige väljer att ha en temporär anställning”, säger Richard Wilke. ”Anledningen kan skilja sig åt: ibland är det för att de kan tjäna mer som interimskonsult, ibland för att det ger dem större frihet och möjligheten att ta några månaders ledigt varje år, för att göra andra saker och ibland är det en kombination av dessa faktorer.”

En harmonisering av sociala rättigheter, oavsett inställningen till arbete, måste ske så att både heltids- och deltidsanställda behandlas lika. Om ett allmänt socialt skyddsnät skulle införas för alla arbetstagare oavsett anställningsstatus, skulle detta ytterligare skydda enskilda personer och underlätta den förändringar som arbetsmarknaden genomgår och föra med sig den flexibilitet som arbetstagare och arbetsgivare vill ha. 

Detta kräver ett nytänkande för lokala, nationella och regionala arbetsmarknadslagar och socialt skydd. Den nuvarande rättsliga statusen är för snävt inriktad på tillsvidare- och heltidsanställningar. Statistiken styrker detta: temporära arbeten ökade med 25 procent i EU27 från 2001–2012 (tillsvidareanställningar med 7 procent), nästan hälften (43,9 procent) av arbetstagarena i åldern 15 till 24 var temporärt anställda. Och i Frankrike, Europas andra största ekonomi, var sex av tio nya arbetstillfällen temporära eller på kort tid. 


Viktiga insikter: Människor är villiga att arbeta på många olika anställningsavtal idag, men det sociala trygghetsnätet har inte apassats till denna nya verklighet. Arbetsgivare kan påskynda denna utveckling genom att värdera alla anställda lika oberoende av deras anställningsform vilket gynnar båda parter då det skapar den flexibla arbetsstyrka du behöver för att kunna växa. 


Hur skiljer du ditt företag från tävlingen 

Lön och ett välrenommerat företagsnamn brukade vara de sökandes primära drivkrafter. Och jobberbjudanden som använder dessa parametrar lockar fortfarande till sig sökande. Rekryteringschefer medger emellertid att de standardiserade jobberbjudandena används på bred front.  

I dagens samhälle vill de sökande få kännedom om företagens resultat och sociala åtaganden. De vill veta vilka orsaker och frågor som företaget jobbar för. De vill veta hur det är att arbeta på företaget och få insikt i syftet bakom företagets uppdrag, att sätta sig in i företagets värderingar på djupet. Varför? Därför att människor är mer medvetna idag om jämställdhet mellan könen och minoriteters rättigheter och vill se att det finns icke-diskrimineringsregler för att skydda dem och andra. 

Så länge de sökande väljs ut på förhand genom att använda tillgänglig teknik, så varför skulle de inte använda verktygen som står till de sökandes förfogande för att i förväg välja ut arbetsgivare? De sökande vill veta vilka arbetsuppgifter de kommer att ha, förstå sig på dem i ett bredare sammanhang, vilket gör det möjligt att utvärdera hur de i realiteten och faktiskt bidrar till företagets uppdrag att uppnå ett större förverkligande i arbetet och i livet. 

Hur kan detta bemötas? Genom att vara tydlig inför de frågor som de sökande ställer, eller åtminstone ha de svar som de sökande vill få. Michael Page intervjuar tusentals sökande varje vecka och har kunskaper om vad sökande är ute efter och vilka sökande som söker efter drivkrafter för företaget. Vi kan hjälpa dig att se på ditt företag ur potentiella sökandes perspektiv och besvara följande frågor: 

  • Varför välja ditt företag framför ett annat om jobben liknar varandra? 

  • Vilken ledningsstil har du? 

  • Vilka verktyg kommer jag att använda för att effektivisera och göra mitt arbete mer produktivt? 

  • Vilken påverkan kommer mitt arbeta att ha på företaget? 

  • Hur kommer jag att uppnå mina mål? 


Viktiga insikter: Ett bra jobberbjudande idag innebär mer än bara en hög lön och ett bra företagsnamn. Det bör skilja ut ditt företag från andra, men även ge en fingervisning om hur det skulle vara att arbeta hos er.


Framtidens Rekrytering