Anser du att det blir allt svårare att rekrytera den bästa, tillgängliga personen? Ditt bästa verktyg för att locka till dig potentiella sökande – din arbetsbeskrivning – kan motverka ditt syfte. Annonser ska optimeras för att passa en värld där det krävs mer öppenhet varje dag. Sökande ska kunna förstå arbetsuppgiften, veta sitt uppdrag och verkligen få reda på hur det är att arbeta hos er. 

Även om betydande insatser har gjorts under de senaste åren för att öka öppenheten i platsannonser, finns det fortfarande en bit kvar innan man når fram till den idealiska annonsen. ”På en marknad styrd av de sökande som här i Sverige, kan de sökande välja var de vill arbeta”, säger Richard Wilke, verksamhetsledare hos Michael Page Sverige. ”Det är därför du som arbetsgivare måste vara mycket tydlig med vad du kan erbjuda dem vad gäller karriärutveckling, kompetensutveckling, flexibilitet och balansen mellan arbete och privatliv.” 

Arbetsbeskrivningar är det första sättet för en tjänst att bli sedd och innehållet är kärnan för potentiella sökande. Detta är det skede när en första sållning äger rum genom urval – det gäller formuleringar, kunskapskrav, företagsinformation och en omedveten inriktning (när det gäller erfarenhet och kunskaper) ”En bra platsannons ska vara kort och kristallklart ange ansvarsområdena för den person som ska anställas”, säger Richard Wilke. ”Det som en platsannons ofta missar är vilka extra förmåner ett företag kan erbjuda sökande, och en indikation på företagskulturen. Om sökande lockas av vad de läser kommer de att googla på ditt företag och ta reda på mer.”

”Det är viktigt att du återger företaget realistiskt i kommunikationen med de sökande”, tillägger Ashley Stephenson, direktör på Michael Page Sverige. ”Var ärlig till 100 procent. Det kommer att bespara dig tid och locka de rätta sökandena.”

Hur kan arbetsgivare skapa ett varumärke som speglar deras verklighet?


Viktiga insikter: Platsannonser som återspeglar företagets verklighet kan påverka potentiella sökande att ta reda på mer om ert företag vilket minskar tiden det tar att anställda någon och att förbättra förmågan att locka till sig latenta sökande via tredje parter.  


Var öppen i din kommunikation

I din kommunikation med potentiella kandidater måste du ge information om arbetsmiljö, villkor, samarbete, tillgänglig teknik, ledarstil och teamet. Mer än förr förväntar sig de sökande detta och har blivit mer koncisa i sina frågor om denna betydelsefulla information inte finns med 

Tjänsten måste väcka sökandenas intresse och, för att göra det, måste de se det som sticker ut i jobberbjudandet, i arbetsmiljön och hos medarbetarna. Du måste vara öppen så att de potentiella sökandena kan sätta sig in i ditt företag, men mer specifik i den gemenskap där de ska arbeta.  

Michael Page kan hjälpa dig att utmejsla syftet med att arbeta på ditt företag för att locka till sig de sökande som är idealiska för dig. I varje jobbannons finns det delar som utelämnas. För att hitta rätt kandidater är det viktigt att ge all information. 


Viktiga insikter: De sökandes behov av sammanhangsinformation för att skaffa sig en tydligare och mer realistisk bild av ditt jobberbjudande överskuggar nästan allt annat. 


Hur kommer tekniken att ändra rekryteringen?    

Framtidens rekrytering kommer att vara mer automatiserad och maskinell i alla processer. Syftet är emellertid inte att ersätta människan i värdekedjan, utan att stödja och utöka människors kapacitet. Tekniken kommer att bidra till att öka människors kunskaper genom att påskynda urvalsprocesser eller genom att ta bort vinklingar i ordval för arbetsgivarens varumärke eller platsannonser och mycket mer. 

Det viktiga här är att alla parter måste samarbeta för att förbättra de nuvarande processerna så att de kan återspegla framtidens rekrytering som tekniken kan bidra till. Om det som människan bidrar med inte förbättras kommer maskinernas resultat inte att nå upp till våra gemensamma mål för dem.   


Viktiga insikter: Rekryteringschefer och rekryterare måste samarbeta för att gemensamt förbättra den information som lämnas i CV och platsannonser för att hjälpa de tekniska lösningarna på traven så att resultaten blir korrekta. 


Hur kan du hjälpa rekrytera att leverera bättre kandidater?

Att ha ett syfte är inte det övergripande svaret, utan att de insikter du bidrar med till medarbetarna, arbetsuppgiften eller avdelningen är definitivt lämpade för syftet. Din insider-kunskap kommer att vara en hjälp när tjänsten ska säljas in och hjälpa din rekryteringspartner att förstå mer så att denne på ett bättre sätt kan informera de sökande när det är lämpligt.  

Syftet är viktigt i anställningsprocessen, då det ger en möjlig sökande en djupare förståelse för företaget och varför företaget gör vad det gör. Syftet bidrar även till att rekryteringschefer sätter in en ledig tjänst i ett bredare sammanhang, vilket hjälper rekryterare att sälja in tjänsten hos en bredare allmänhet. Men syftet behöver inte skrivas ned i ett formellt dokument som ett verksamhetsmål från företaget. 

När rekryteringsparterna har stämt av med varandra, och om de nuvarande och framtida kunskaperna är uppenbara och tydliga, kan ett psykometrisk test göras för att bedöma den sociala kompetensen. Genom denna typ av test kan du gå längre än den statiska, bakåtblickande CV:n och då dokumentet indikerar en potentiella sökandes lämplighet. 

Det främjar ett bredare, tidigare urval och möjliggör bättre förtida urval grundat på meriter och en mer jämlik och inkluderande rekrytering. Den sökande besvarar personlighets- och motivationsenkäter som utvecklats av forskare, samtidigt som du fastställer kriterierna för att lyckas, samt den tekniska och sociala kompetens som behövs för att tillsätta tjänster på ett framgångsrikt sätt.  


Viktiga insikter: Psykometriska tester vid rekrytering gynnar ett bredare förtida urval, möjliggör bättre förtida bedömning av kvalifikationer och en lämpligare, mer inkluderande rekrytering tack vare en egen bedömning av kompatibiliteten mellan arbetsgivare och anställda 


Framtidens Rekrytering