Personalutvärderingar är ett bra verktyg när du som arbetsgivare vill få en uppfattning av hur enskilda anställda klarar av sitt jobb eller bedöma en persons potential. Korrekt genomförda personalutvärderingar fungerar som en motivation för de anställda. Genom att bedöma kvaliteten på deras arbetsinsats får de möjlighet att förbättra sig och identifiera områden där de behöver utvecklas.

Utvärderingar brukar göras minst en gång om året, ofta två. Det är ett sätt för arbetsgivaren att tillbringa tid på tu man hand med sina anställda och få tillfälle att lyssna på deras synpunkter. Detta bör i och för sig alltid göras regelbundet, men att införa ett formellt program för utvärdering är ett sätt att se till att det verkligen blir av. Om utvärderingen görs med integritet kan den öka det ömsesidiga förtroendet och ge en känsla av samhörighet.

Hur skapar du ett lyckat utvärderingsprogram?

Om du vill införa ett program för personalutvärdering på din arbetsplats bör du tänka på följande:

 • Försäkra dig om att du har ledningens fulla stöd.
 • Se till att systemet kontrolleras effektivt.
 • Utbilda dem som utför värderingarna för att försäkra dig om att de görs på ett rättvist sätt.
 • Skapa en enkel process.
 • Rådgör med chefer och personal innan programmet införs.

Hur ska personalutvärderingen utföras?

Följande saker är viktiga att tänka på när du gör en utvärdering:

 • Allt bör visas och delas (negativt och positivt).
 • Slutrapporten bör färdigställas i samråd med den som blir utvärderad och han/hon bör ges möjlighet att godkänna den slutliga versionen.
 • Personen som blivit utvärderad bör tillåtas bidra till utvärderingen och känna sig delaktig.
 • För att undvika att processen stagnerar med tiden kan en konfidentiell enkät genomföras regelbundet, för att få reda på vad de inblandade tycker om den nuvarande processen.

Utvärderingsmetoder

Nedan presenteras två av de populäraste utvärderingsmetoderna. Konsulterna på Page Personnel känner väl till båda metoderna och ger dig gärna råd. Metoder som används för bedömning är bl.a. följande:

 • 360-gradig utvärdering – Insamling och jämförelse av feedback från underordnade, kollegor och chefer om en persons ledarförmåga. Vanligtvis görs detta med ett enkelt frågeformulär: en version (med självutvärdering) som den anställde själv fyller i och en version (andras utvärdering) som kollegor på olika nivåer i organisationen fyller i. Resultaten jämförs och skillnader mellan den anställdes och andras uppfattning används som underlag för både en formell utvärdering och informella utvecklingssamtal.
 • Psykometriska tester – Dessa tester och frågeformulär är ett systematiskt sätt att bedöma hur en person utför vissa uppgifter eller hanterar olika situationer. Det kan vara ett användbart verktyg för att effektivisera en organisation genom att utveckla både team och enskilda anställda. Följande två typer av tester brukar användas:
 • Frågeformulär för att utvärdera personlighet och värderingar.
 • Tester som utvärderar talanger, kognitiv förmåga, färdigheter eller intelligens.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles