Competency based interview questions

Vad är en kompetensbaserad intervju och varför är de så vanliga nuförtiden? Du vet att en intervju är kompetensbaserad om du blir ombedd att ge exempel på hur du hanterat en viss situation vid ett tidigare tillfälle. Anledningen till att den här sortens intervju har blivit så populär är att intervjuaren kan skapa sig en bild av hur du fungerar i praktiska situationer och avgöra om du har rätt bakgrund och färdigheter. Ditt tidigare beteende är det bästa sättet att veta hur du kommer att bete dig i framtiden – det är därför en kompetensbaserad intervju kan användas för att ta reda på hur du skulle klara av det nya jobbet.

Att svara på kompetensbaserade frågor

Michael Page rekommenderar att du använder STAR(R)-metoden för att svara på kompetensbaserade frågor.

  • Situation - den situation du befann dig i
  • Task - det mål du skulle uppnå
  • Action - vad du gjorde för att nå målet
  • Result - resultatet
  • (Reflection - en reflektion över dina handlingar och resultatet)

 

Det är i och för sig bra att veta vilken metod som kan användas för att svara på frågor – men kanske vill du dessutom veta vilken sorts frågor du kan förvänta dig? Här ligger Michael Page steget före! Vi har satt samman en lista över vanliga kompetensbaserade frågor och delat in dem i fem grupper: individuell kompetens, ledarskapskompetens, analytisk kompetens, interpersonell kompetens och motivationskompetens.

Individuell kompetens

Det här är sådant som rör en kandidats flexibilitet, beslutsamhet, uthållighet, kunskaper, självständighet, risktagande och personliga integritet.

En typisk fråga kan se ut såhär:

Kan du berätta om en situation då en av dina idéer stötte på motstånd på jobbet?

Ledarskapskompetens

Detta gäller kandidatens förmåga att leda medarbetare, få dem att ta ansvar, tänka strategiskt, vara medveten om företagets skyldigheter, fungera som projektledare samt sätta mål och utvärdera resultat.

En typisk fråga kan se ut såhär:

Kan du berätta om ett tillfälle då du var ansvarig för att få en grupp att uppnå ett visst mål?

Analytisk kompetens

Det här är färdigheter som rör förmågan att fatta beslut, tänka innovativt, analysera, lösa problem, lära sig av praktisk erfarenhet och uppmärksamma detaljer.

En typisk fråga kan se ut såhär:

Kan du berätta om när du hittade en ny lösning på ett problem?

Interpersonell kompetens

Detta handlar om sociala färdigheter. På många arbetsplatser arbetar man i team som får i uppgift att genomföra ett visst projekt. Ju bättre ett team är på att samarbeta, desto bättre blir resultatet.

En typisk fråga kan se ut såhär:

Vilka tre saker anser du är viktigast när det gäller kommunikation?

Motivationskompetens

Det här är saker som driv, ihärdighet, energi, motivation, resultatinriktning, initiativförmåga och kvalitetstänkande.

En typisk fråga kan se ut såhär:

När har du jobbat hårdast och varit mest nöjd med det du åstadkommit?

Sist men inte minst: var dig själv när du svarar på frågorna. Ge praktiska exempel från ditt liv och koppla samman dem med din erfarenhet, dina reaktioner och dina känslor i en viss situation. Kom ihåg att det inte handlar om att sätta kandidaten på pottkanten: frågorna har utformats för att hitta den person som passar bäst för jobbet. Arbetsgivaren vill inte ge dig ett jobb du inte skulle klara av, men vill se till att du hamnar i en roll där du bli utmanad och får chansen att utnyttja dina färdigheter.